ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអាទិភាពនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានកំណត់នៅ ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព របស់កម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ បានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយ ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នូវ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និងអបអរសាទរ ក៏ដូចជាកាតកោតសរសើរ ចំពោះក្រសួងផែនការ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដៃគូអភិវឌ្ឍនានា ក្នុងការធ្វើឱ្យសម្រេចបាន ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

Download Here​​ / ទាញយក National Strategic Development Plan 2019-2023 (Khmer Version)

Welcome

The mission of this personal's website is to provide information related to technology progress, consulting & investment opportunity and economic outlook of Cambodia. A special focus is about e-government & digital economy.

Let me introduce a bit about me...My name is Lonh Samdy, A Digital Data Analyst and Advocay. I have worked in Information Technology field around 10 years until right now i move my focus on Data for Development(D4D)

Allow me introduce a bit about me...My name is Lonh Samdy, A Digital Data Analyst and Researcher. I have worked in Information Technology field around 10 years until right now i move my focus on Data for Development(D4D).

Latest Articles