សេចក្តីថ្លែងការរួមរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គណៈកម្មការមូលប័ត្រកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ ចរាចរ ទិញ លក់ ជួញដូរ និងទូទាត់កាសអេឡិចត្រូនិច

NBC 001

NBC 002